Om du som kund vill framföra klagomål avseende invändningar mot utfall av genomförd placering, distribution av försäkring eller annan anledning som föranlett missnöje vänligen kontakta klagomålsansvarig. Det enklaste är att du skriver e-post till  klagomal@nowopension.se
Att framställa ett klagomål är kostnadsfritt. Vi värdesätter dina synpunkter och kommer att hantera dem snabbt och omsorgsfullt. Ett mottaget klagomål hanteras normalt sett inom 14 dagar och skulle tiden inte räcka till, kommer vi att meddela dig att det kan komma att dröja lite och när du kan förvänta dig ett svar.

Du har också möjlighet att vända dig till följande om du inte är nöjd med vår hantering.

Vägledning
Du som är konsument kan få vägledning av Konsumenternas försäkringsbyrå och Konsumentverket (Hallå Konsument) eller av din kommunala konsumentvägledning.

Kontaktuppgifter

Allmänna reklamationsnämnden
Tel: 08-508 860 00
E-post: arn@arn.se
Hemsida: www.arn.se

Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad
Tel: 0771-42 33 00
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se

Konsumenternas
Box 24215
104 51 Stockholm
Tel: 0200-22 58 00
Hemsida: www.konsumenternas.se